Vår behandling

Wäxthuset utgår från de evidensbaserade metoder och beprövad erfarenhet som socialstyrelsen rekommenderar

Wäxthuset Behandlingshem

Vi erbjuder individuell terapi, gruppterapi, strukturerad och manualstyrd behandling, traumamodellen, 12-steg, MRT, Ml, introduktion till självhjälpsgrupper, ADL-träning, läkarkontakt och ASI. Grupp- och individualterapin på Wäxthuset fokuserar på förståelse av och läkning av de orsaker som ligger bakom missbruk och mental ohälsa.

Obearbetade trauman och känslor skapar förutsättningar för missbruk av alkohol och droger. Alla elever får undervisning och verktyg att bearbeta sina egna bakomliggande mönster. Våra elever får lära sig att identifiera sina negativa mönster i tankar, känslor och beteenden i syfte att frigöra ett positivt och kärleksfullt sätt att känna, tänka och leva.

Mindfulness Att vara här och nu. Med mindfulness väljer vi medvetet att om och om igen vara närvarande med det som händer här och nu. Vi använder våra sinnen till att uppleva och vara i direktkontakt med omgivningen, våra känslor, kroppsliga förnimmelser och tankar.

Meditation är ett systematiskt sätt att slappna av och lugna ner sinnet, lindra stress och oro samt låta effekten fortplanta sig i kroppen. Yoga handlar om att få mer kraft och energi genom att arbeta med dynamiska rörelser och andning. Yoga stärker nervsystemet och frigör blockeringar i kroppen. Andningsmeditation och olika andningstekniker löser upp spänningar och blockeringar. Vi bearbetar stress och kommer till djup avslappning.

Metoder i behandlingen

Tolvstegsprogrammet

Wäxthusets Behandlingshem använder sig av en sofistikerad tillämpning av 12-stegsprogrammet, berikat med inslag av KBT, som fundament i vårt behandlingsarbete. Genom professionell guidning hjälper vi individen att utforska de 12 stegen, ge personliga uppgifter relaterade till programmet och integrera dem i gemenskapen genom självhjälpsgrupper och mentorskap.
Läs mer >>

Motiverande samtal

Vid Wäxthusets Behandlingshem ser vi motiverande samtal som en formaliserad konversationsmetod och ett tillvägagångssätt att använda i interaktionen med klienten. Vi erkänner att ingen förändring kan uppnås utan individen egna beslutsamhet. Denna samtalsmetod utnyttjas för att främja motivation och förändring av beteende.
Läs mer >>

MRT – Kriminalitetsprogram

MRT – Moral Reconation Therapy – är en systematisk kognitiv-beteende, steg för steg behandlingsstrategi som ar utformad för att höja självbilden, främja tillväxten av en positiv, produktiv identitet, att underlätta utvecklingen av högre nivåer av moraliska tankegångar.
Läs mer >>

Familjevecka

Wäxthuset organiserar systematiskt anhörigveckor. Familjemedlemmar och andra viktiga individer i patientens nätverk blir inbjudna till dessa veckor för att bli delaktiga i patientens behandlingsprocess och personliga tillväxt.
Läs mer >>

Holistiskt perspektiv

Wäxthuset bygger sin behandling på ett holistiskt synsätt. Holistisk hälsa handlar om att se människan som en helhet. Här är tanken att du ska må bra fysiskt, psykiskt, spirituellt och socialt. Alla dessa olika aspekter påverkar din helhetshälsa och om du mår dåligt inom ett av dessa områden kan det ha effekt på övriga områden.

Läs mer >>

Yoga

Ordet yoga betyder “union” eller att “sammanfoga” på Sanskrit (sanskrit är det gamla fornindiska språket). Det handlar om att förena kropp, själ och sinne. Yoga är ett helhetsperspektiv som skapar balans mellan det inre och det yttre. Yoga kan hjälpa till att skapa balans i vardagen och är ett verktyg i att hantera stress. Syftet är att stilla sina tankar genom att rikta uppmärksamheten inåt.

Mindfulness

Mindfulness handlar om  att vara här och nu. Med mindfulness väljer vi medvetet att om och om igen vara närvarande med det som händer här och nu. Vi använder våra sinnen till att uppleva och vara i direktkontakt med omgivningen, våra känslor, kroppsliga förnimmelser och tankar.
Läs mer >>

Arbete med anhöriga och närstående

Vi förstår vi att klientens nätverk är avgörande för deras återhämtning och för att uppnå långsiktiga, framgångsrika behandlingsresultat. Därför fokuserar Wäxthuset mycket på att integrera arbetet med anhöriga och klientens relationer i vår behandlingsprocess.
Läs mer >>

Vuxna Barn

Att vara ett ”vuxet barn”, det vill säga att ha vuxit upp i en dysfunktionell familj, är ett område som tas upp på Wäxthusets Behandlingshem. I en varm och stöttande atmosfär erbjuder vi dig möjligheten att bearbeta och möta ditt ”inre barn” genom gestaltterapi, genom delningar och olika typer av guidade meditationer och övningar.
Läs mer >>

Utredning och kartläggning

 • ASI

  För att planera och följa upp den individuella vården använder vi oss av verktyget ASI på Wäxthusets Behandlingshem. ASI-intervjun är en strukturerad intervju med specifika frågor och fasta svarsalternativ. Eftersom intervjun omfattar frågor som täcker flera livsområden som är relevanta för missbruksproblem, ger den en omfattande kartläggning av klientens sociala situation. På senare tid har intervjun blivit allt mer använd i svensk missbruksvård för att kartlägga och bedöma klienters behov.

 • PIKT

  PIKT (Psykologisk Inventering av Kriminella Tankemönster) är ett test utvecklat av Glenn D Walters. Testet används på Wäxthusets Behandlingshem för att utvärdera en individs potentiella tankemönster. Testet visar också om individen har en proaktiv eller reaktiv kriminell livsstil, vilket påverkar den behandlingsplan som tas fram för klienten. PIKT finns tillgängligt i en version för vuxna och en för ungdomar.

Wäxthuset äpplen

Utredning och kartläggning

Även om vi identifierar beroende som ett gemensamt problem bland våra klienter vid Wäxthusets Behandlingshem, erkänner vi också att varje individ är unik och har unika förutsättningar för återhämtning. Vår erfarenhet har lärt oss att när vi bemöter klientens individuella behov samtidigt som vi tillhandahåller verktyg för återhämtning, kan vi uppnå bättre behandlingsresultat. Alla klienter som anländer till Wäxthusets Behandlingshem genomgår utredningar enligt ASI och PIKT.

Syftet med denna utredning är att ge en så fullständig bild som möjligt av klientens livssituation, vilket i sin tur leder till utformandet av en individuell behandlingsplan.

Vår vårdkedja

 • 1. Motivation/Kartläggning

  Vi kartlägger individens behov utifrån utredningssamtal, ASI, PIKT. Underlaget ligger tillsammans vårdplan och uppdraget till grund för upprättandet av genomförandeplanen. Denna fas innefattar även en stor del motivationsarbete och att skapa en trygg relation samt tillvaro för individen.

 • 2. Primärbehandling

  I primärbehandlingen fokuserar vi på beroendeproblematiken och på att ge individen en stabil grund att stå på med verktyg för ett drogfritt liv. Här påbörjas även parallella insatser för sidoproblematik som tex. kriminalitet, relationer och bakomliggande orsaker.

 • 3. Fördjupad behandling.

  Här påbörjas en fördjupad behandling kring beroendeproblematiken, livssituationen och den sidoproblematik som kan finnas. Personen får möjlighet att bearbeta bakomliggande orsaker på djupet och individen har tillgång till samtliga av Wäxthusets Fördjupningsprogram som är integrerade i den fördjupade behandlingen.

 • 4. Utslussning

  För individer som har ett behov av utslussning och stöd i att hantera vardagen efter en behandling kan individen erbjudas ett strukturerat utslussboende. Individen bor i en möblerad lägenhet. Har en daglig sysselsättning, eftervård, fördjupad ADL träning och regelbundet stöd av kontaktpersonen.

 • 5. Eftervård

  Eftervården sker i form av terapeutledd eftervårdgrupp en gång i veckan i 12 månader. Om man bor långt från Wäxthuset kan även ett individuellt upplägg göras med återvändardagar.