Grupp- och individualterapin på Wäxthuset fokuserar på att lära eleverna hur de kan förstå och komma åt de orsaker som ligger bakom olika sorters missbruk och mental ohälsa. Vår utgångspunkt är att obearbetade trauma, känslor av skuld, saknad, ilska, sorg osv skapar förutsättningar för missbruk av droger, mat, sex, spel mm.
Metoden som vi använder oss av, som har sin grund i kognitiv terapi, hjälper våra elever att identifiera sina negativa mönster i tankar, känslor och beteenden.Sedan får de lära sig en rad olika tekniker för att lösa upp de negativa områdena i sin personlighet och frigöra ett positivt och kärleksfullt sätt att tänka och leva.
Eftersom mycket av våra elevers oberarbetade smärta kommer från upplevelser från deras upppväxt lägger vi mycket kraft på att läka relationer inom familjen.